NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ ÖĞRENCİ-ÜYE YÖNETMELİĞİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

ANA SAYFA   İLETİŞİM   ARAMA   genç-İMO ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA


genç-İMO Ana Sayfa

24 ŞUBAT 2018, CUMARTESİ   

 

ÖĞRENCİ-ÜYE YÖNETMELİĞİ

Güncellenme Zamanı: 22.01.2016 15:43:23

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TMMOB

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

 

Öğrenci Üye Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin; akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmek, bu süreçte Meslek Odalarını tanımalarını ve Oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak ile Oda`nın üniversiteler ile yürüttüğü işbirliği çalışmalarına bu çerçevede de  katkıda bulunmaktır.

 

Kapsam

Madde 2 – (Değişik:YK- 01/10/2011-1250) (1) Bu yönetmelik, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, Oda`ya "Öğrenci Üye" olarak kaydedilmelerinin esaslarını, Öğrenci Üyelerin hak ve sorumluluklarını, Oda ile ilişkilerini ve Oda çatısı altında örgütlenmelerinin kurallarını tanımlar kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu 39 ncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte,

a)     TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına; "Oda",

b)    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Şubesine; "Şube",

c)     İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`na; "OYK",

d)    İnşaat Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu`na; "ŞYK",

e)     Ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere; "Öğrenci",

f)      Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan "Öğrenci"lerden Oda`ya kaydı yapılan öğrencilere; "Öğrenci Üye",

g)    (Mülga:YK - 01/10/2011-1250)

h)    (Mülga:YK - 01/10/2011-1250)

i)      (Mülga:YK - 01/10/2011-1250)

j)      (Mülga:YK - 01/10/2011-1250)

k)     (Mülga:YK - 01/10/2011-1250)

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları

 

Öğrenci Üyelik Koşulları

Madde 5 - (Değişik:YK- 01/10/2011-1250.) (1) Oda`ya Öğrenci Üye olabilmek için, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde lisans öğrencisi olmak zorunludur.

 

Madde 6 - (Mülga:YK - 01/10/2011-1250)

 

Öğrenci Üyelik Kaydı İçin Gerekli Belgeler

Madde 7 - (1) Öğrenci Üyelik kaydı için aşağıdaki belgeler gereklidir.

a)     Öğrenci üye adayı tarafından doldurulmuş öğrenci üyelik başvuru formu,

b)    Aslı ibraz edilmek kaydıyla, nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)     Aslı ibraz edilmek kaydıyla, öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından düzenlenmiş, başvurunun yapıldığı öğrenim yılına ait öğrenci kimlik veya öğrenci belgesi fotokopisi,

d)    İki adet vesikalık fotoğraf,

e)     Her akademik yıl için OYK tarafından belirlenen Öğrenci Üye kayıt ücretinin ödendiğini gösterir makbuz,

f)      (Değişik:YK - 01/10/2011-1250 )  İMO üye aidatının %5`i tutarında olan Öğrenci Üye aidatının ödendiğini gösterir makbuz.

Öğrenci Üyelik Kayıt İşlemleri ve Geçerlilik Süresi

Madde 8 – (1) Öğrenci üyelik kayıt işlemleri;

a)     (Değişik:YK- 01/10/2011-1250.) Yönetmeliğin 5. maddesinde tanımlanan öğrencinin, 7. maddede belirtilen belgelerle Şube`ye başvurması halinde, "Öğrenci Üye" olarak Oda`ya ön kaydı yapılır Oda onayından sonra Öğrenci Üye Kimliği verilir. Şubeler yalnızca kendi etkinlik alanlarında yer alan üniversitelerdeki öğrencilerin "Öğrenci Üye" ön kayıt işlemlerini yaparlar.

b)    Öğrenci üyenin üyelik kayıt bilgileri Oda veri tabanı içerisinde ayrı bir bölümde tutulur.

 

                  (2) Öğrenci üyelik geçerlilik süresi;

a)   Öğrenci Üyelik süresi bir öğretim yılı ile kısıtlıdır.

b)   Öğrenci Üyelik, her öğrenim yılı başlangıcında Öğrenci Üyenin bu Yönetmelik`in 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen evrakla birlikte başvurusu ile birer yıl geçerli kılınarak, Öğrenci Üye kimlik kartının vizelenmesiyle sürdürülür.

c)   (Değişik:YK- 01/10/2011-1250.) Öğrenci üye aidatı, İMO üye aidatının %5`i tutarında olup, Öğrenci Üye tarafından her öğrenim yılı başında kimlik vize işlemleri sırasında ödenir.

d)   (Mülga:YK - 01/10/2011-1250)

 

Öğrenci Üyeliğin Son Bulması

Madde 9 - (Değişik:YK- 01/10/2011-1250.) (1) Öğrenci Üyelik;

a)     Öğrenci Üye`nin üyelikten istifa etmesi,

b)    Herhangi bir nedenle öğrenciliğin sona ermesi.

c)     Yönetmelik hükümlerine,  Oda ve Birlik yönetmeliklerinde tariflenen mesleki davranış ilkelerine aykırı davranması halinde ŞYK veya Öğrenci Konseyi`nin talebi ve OYK kararı,

(01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) ile son bulur.

d)    (Ek:YK-26/01/2018-2728) Mezun olduğu tarih itibariyle öğrenci üyelik sona erer ve yönetmelik kapsamında üstlenmiş olduğu görevler düşer.

 

Öğrenci Üyenin Hakları ve Sorumlulukları

Madde 10 – (1) Öğrenci Üye;

a)     (Değişik: YK- 01/10/2011-1250.) Oda etkinliklerinden (kurs, seminer, sempozyum, kongre, teknik gezi vb.) indirimli olarak yararlanır. İndirim oranı, yayınlarda %10`un, etkinliklerde %50 nin altında olmamak koşuluyla, Şube Öğrenci Kurulu tarafından önerilir ve ŞYK kararı ile belirlenir.

b)    (Değişik: YK- 01/10/2011-1250.) Oda`nın sağladığı "staj yeri " olanaklarından öncelikli olarak yararlanır. ŞYK staj yeri bulma ve yönlendirme konusunda en az bir şube çalışanını görevlendirmekle yükümlüdür.

c)     Üniversite Temsilcileri aracılığıyla ücretsiz olarak dağıtılan Şube Bülteni, Teknik Güç ve OYK tarafından belirlenen diğer ücretsiz yayınlardan yararlanır.

d)    Kendi isteği veya Oda organlarından herhangi birinin talebi halinde,  ŞYK kararı ile Şube Komisyonlarına, OYK kararı ile Oda Komisyonlarına "Öğrenci Üye" statüsü ile katılabilir.

e)     Oda organlarına aday olamaz, Oda organı seçimlerinde oy kullanamaz.

f)      Mühendislik hizmetleri konusunda üyelerin sahip olduğu yetkilere sahip olamaz.

 

      (2) OYK ve ŞYK Öğrenci Üye ile Oda ve/veya Şube İlişkilerini Yürütmek Üzere Birer Yönetim Kurulu Üyesini Görevlendirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Üye Örgütlülüğü Organları

 

Madde: 11 - (Ek:YK-26/01/2018-2728)

(1) Üniversite ve Sınıf Temsilcisi Seçimi;

a)   Ülke genelindeki üniversitelerde yapılacak öğrenci üye üniversite ve sınıf temsilcileri seçimleri OYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Şubeler, öğrenci üye üniversite ve sınıf temsilcileri seçim tarihi ve yerini en az 10 gün öncesinden duyurur.

b)   Seçimlerde, seçim tarihinden 15 gün öncesine kadar kayıt yaptırmış öğrenci üyeler oy kullanabilirler.

c)   Üniversite ve/veya sınıf temsilcisi adayı olmadığı ya da sadece bir öğrenci üyenin aday olduğu durumlarda ŞYK kararı ile Üniversite ve/veya sınıf temsilcileri 12.madde 1.fıkra (g) bendi, 2.fıkra (h) bendi ile bu maddenin 1.fıkra (b) bendi koşullarına uygun olarak atama ile belirlenir.

 

 

Madde 12- (Değişik:26/01/2018-2728).- (1) Sınıf Temsilcisi;

a)   Öğrenci Üye örgütlülüğünü sınıf bazında yürüten kişidir.

b)   Sınıfındaki öğrencileri bu yönetmeliğin amaçları doğrultusunda organize eder, öğrenci örgütlenmesi ile ilişkisini sağlar ve Oda faaliyetlerinde yer almaları için gerekli çalışmayı yapar.

c)   (Değişik: YK-26/01/2018-2728) Sınıfındaki Şube`ye kayıtlı öğrenci üyelerce her akademik yılın başladığı ilk üç ay içerisinde seçilir.

d)   (Değişik:YK- 01/10/2011-1250.) Görev süresi bir akademik yıldır; yeni sınıf temsilcisi belirlenene kadar görevi devam eder.

e)   (Değişik:YK- 01/10/2011-1250.) İnşaat Mühendisliği eğitimi aynı üniversitede ikinci öğretim olarak da veriliyorsa, ikinci öğretim için de yukarıdaki koşullar çerçevesinde sınıf temsilcileri seçilir.

f)    (Değişik: YK-26/01/2018-2728) Şube Yönetim Kurulu 1. sınıflar için sınıf temsilcilerini seçime gerek olmaksızın atayabilir.

g)   (Ek:YK-26/01/2018-2728) Seçim tarihinden 15 gün öncesine kadar kayıt yaptırmış öğrenci üyeler aday olabilir. Sınıf temsilciliğine, sınıf tekrarı yapan öğrenci üyeler aday olamaz. 

 

(2) Üniversite Temsilcisi,

a)   Öğrenci Üye örgütlülüğünü üniversite bazında yürüten kişidir.

b)   Sınıf Temsilcilerinin faaliyetlerini bu yönetmelik çerçevesinde organize eder.

c)   Öğrenci Üye toplantılarını ve Sınıf Temsilcileri ile yapılacak toplantıları düzenler.

d)   (Değişik: YK-26/01/2018-2728) Öğrenim gördüğü üniversitenin öğrenci dernek ve toplulukları, öğretim üyeleri, inşaat mühendisliği bölümü yönetimi, mühendislik ve/veya inşaat fakültesi yönetimi ve üniversite yönetimi ile ŞYK bilgi ve onayı çerçevesinde, yönetmelik kapsamında iletişim kurabilir.

e)   (Değişik: YK-26/01/2018-2728) Üniversitedeki Öğrenci Üyeler arasından her akademik yılın başladığı ilk üç ay içerisinde seçilir.

f)    (Değişik: YK- 01/10/2011-1250.) Görev süresi bir akademik yıldır; yeni üniversite temsilcisi belirlenene kadar görevi devam eder.

g)   Toplam iki akademik yıldan fazla görev yapamaz.

h)   (Ek: YK-26/01/2018-2728) Seçim tarihinden 15 gün öncesine kadar kayıt yaptırmış öğrenci üyeler aday olabilir. Üniversite temsilciliğine üniversitenin hazırlık, 4. sınıf ve sınıf tekrarı yapan öğrenci üyeler aday olamaz.

 

(3) Şube Öğrenci Kurulu,

a) (Mülga:YK - 01/10/2011-1250)

b) (Mülga:YK - 01/10/2011-1250)

c)    (Ek:YK-01/10/2011-1250) Şubenin etkinlik alanında birden fazla üniversitenin yer alması halinde bu üniversitelerin Üniversite Temsilcilerinden oluşur; Kurul kendi arasından bir sözcü seçer. Sözcü oturumları yönetir ve Kurulu temsile yetkilidir.

d)   (Ek:YK-01/10/2011-1250) Şubenin etkinlik alanında bir üniversite olması halinde üniversite ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Bu durumda üniversite temsilcisi kurul sözcülüğü görevini üstlenir.

e)    (Ek:YK-01/10/2011-1250) Şubenin etkinlik alanında iki üniversite olması halinde üniversite ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Bu durumda kurul sözcülüğü görevini üniversite temsilcilerinden kendi aralarında seçtikleri biri yürütür. Kendi aralarında seçim yapamamaları halinde Şube Yönetim Kurulu`nca belirlenir.

f)     (Ek:YK-01/10/2011-1250) Ayda bir kez toplanır. Yönetmeliklere, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Meclisi kararlarına uygun olmak şartı ve katılanların oy çokluğu ile kararlarını alır. Karar defterine işler. ŞYK görüşü ile birlikte kararları Öğrenci Konseyine iletilmek üzere Genel Sekreterliğe iletir.

g)   (Ek:YK-01/10/2011-1250) Düzenlediği etkinliklere ilişkin yazılı ve görsel dokümanlar ile öğrenci konseyi tarafından hazırlanan bültende yayınlanmasını istediği yazıları ŞYK görüşü ile birlikte Öğrenci Konseyine iletilmek üzere Genel Sekreterliğe iletir.

h)   (Değişik:YK- 01/10/2011-1250) Öğrenci Üyeleri ilgilendiren konuların görüşüldüğü ŞYK toplantılarına, Sözcü`nün katılımını sağlayarak görüşlerini bildirir.

 ı)     Yönetmeliklere, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Meclisi kararlarına uygun olmak şartı ile kararlar alır ve yürütür. Alınan kararları ŞYK` na ve Öğrenci Konseyi`ne bildirir.

i)   (Değişik:YK- 01/10/2011-1250) Kararlarının, Öğrenci Konseyi kararlarına aykırı olması halinde konu Şube Yönetim Kurulu`nca değerlendirilir. Bu değerlendirmede Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Öğrenci Konseyi kararları esas alınır.

j)   İnşaat mühendisliği eğitimi ile ilgili konularda incelemeler yapar, sorunların çözümlenmesine dair hazırlanan raporları Öğrenci Meclisi`nin ve Öğrenci Konseyi`nin bilgisine sunar.

k) Üniversite Temsilcilerinin birbirleriyle ve bağlı bulundukları Şube ile ilişki ve işbirliğini sağlar.

l)   (Değişik:YK-26/01/2018-2728)  Bulunduğu bölgedeki TMMOB`ne bağlı diğer öğrenci üye örgütleri ile ŞYK` nun bilgi ve onayı çerçevesinde iletişim kurabilir.

m) (Değişik:YK- 01/10/2011-1250) ŞYK`ndan, hazırlamış olduğu yazıların yayınlanması talebinde bulunabilir. Şube Öğrenci Kurulu yazılarına şube yayınlarında ŞYK kararı ile yer verilir. Şubeler öğrenci üye etkinliklerine ilişkin ayrı bir bülten çıkaramaz.

n)  Sorumlu olduğu öğrenci üye faaliyetlerinin planlanması ile ilgili olarak bütçe hazırlar ve ŞYK`na onay için sunar.

o)  (Değişik:YK-26/01/2018-2728) Gerekli gördüğü konularda ile ŞYK` nun bilgi ve onayı çerçevesinde komisyon ve çalışma grupları oluşturabilir ve çalışmalarını takip edebilir.

 

            (4) Öğrenci Meclisi;

a) (Değişik:YK-26/01/2018-2728) Ülke çapında yer alan inşaat mühendisliği eğitimi veren üniversitelerin Üniversite Temsilcileri, Öğrenci Konseyi asil ve yedek üyelerinden oluşur. Üniversite temsilcisi bulunmayan ya da katılamayan üniversitelerden üniversite temsilcisi olarak Şube Yönetim Kurulunun belirleyeceği sınıf temsilcilerinden 12 inci maddenin 2 inci fıkrasının (h) bendine uyan biri katılır.   Yılda bir defa,  akademik yılın başlangıcı ile 15 Mart tarihleri arasında OYK tarafından belirlenen tarih ve yerde toplanır.

b)  (Mülga:YK-26/01/2018-2728)   

c)     İnşaat mühendisliği öğrencilerinin sorunlarının tartışıldığı en geniş platformdur. Türkiye çapında yapılacak genel etkinliklerin tavsiye kararları Öğrenci Meclisi tarafından alınır, alınan kararlar yönetmeliklere aykırı olamaz.

d)    (Değişik:YK-26/01/2018-2728) Meclis toplantısında Öğrenci Konseyi seçimleri yapılır. Konsey seçimlerinde 4. sınıf ve iki sene konsey üyeliği yapmış üniversite temsilcileri ile sınıf temsilcilerinin tamamı oluşturulmamış ve 40 (kırk) tan az öğrenci üyesi bulunan üniversitenin üniversite temsilcisi öğrenci üyeler, aday olamaz. Öğrenci Konseyi`ne aday olan öğrenci meclisi üyeleri adaylıklarını divana bildirir ve gizli oylama ile seçilir. Seçimler, İMO gözlemcisinin salonda bulunduğu saptandıktan sonra, Oda Yönetmeliklerine ilkesel uygunluk içinde yapılır. Seçim sonuçlarına itirazlar, seçimleri takiben bir hafta içerisinde Genel Sekreterliğe gerekçeleriyle birlikte yapılır.

 

(5) Öğrenci Konseyi;

a)   (Değişik:YK-26/01/2018-2728) Öğrenci Meclisi yıllık toplantısında yapılan seçim sonucunda 7 asil, 7 yedek üyeden oluşan kuruldur. Öğrenci Konseyi`nin en az bir üyesinin kadın olması gereklidir. Seçimlerde kadın aday olmaması durumunda bu hüküm uygulanmaz. Seçim sonrası oluşan Öğrenci Konseyi, OYK`nun onayına sunulur.

b)   (Değişik: YK-01/10/2011-1250) OYK tarafından onaylanmasını izleyen bir ay içerisinde Oda Genel sekreterliği tarafından toplantıya çağrılır.

c)   (Değişik:YK-26/01/2018-2728) Öğrenci konseyi 7 asil üye ile toplanır. İlk toplantısında kendi arasından bir Başkan ve Sekreter Üye seçer. Başkan Konsey oturumlarını yönetir ve temsile yetkilidir. OYK, Öğrenci Üyeleri ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılarına, Başkan ya da Sekreter üyenin katılımını talep edebilir.

d)   (Değişik: YK-01/10/2011-1250) Sekreter Üye ise Konsey üyeleri arasındaki ilişkinin sağlıklı olarak sürdürülmesini sağlar, gündem oluşturur ve yazışmaları denetler.

e)   (Değişik: YK-01/10/2011-1250) Öğrenci Meclisi kararları çerçevesinde yıllık çalışma programını hazırlayarak OYK`nun onayına sunar.

f)    (Mülga:YK-01/10/2011-1250.)

g)   (Değişik:YK-26/01/2018-2728) Şube Öğrenci Kurullarının çalışmalarını takip eder, değerlendirir, raporlar. Oda Yönetmeliklerine ve İMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine aykırı bulduğu Şube Öğrenci Kurulu kararlarını OYK` ya sunar.

h)   (Değişik: YK-01/10/2011-1250) Almış olduğu kararları, gerektiğinde bütçesiyle birlikte OYK` nun onayına sunar, onaylanmasını takiben kararın yürütücülüğünü üstlenir.

i)    (Mülga:YK-01/10/2011-1250.)

j)    (Değişik:YK-26/01/2018-2728) TMMOB`ne bağlı diğer Odalardaki Öğrenci Üye örgütleri ve yurtdışındaki inşaat mühendisliği öğrencileri örgütleri ile OYK` nun bilgi ve onayı çerçevesinde ilişki kurabilir.

k)   (Değişik:YK-26/01/2018-2728) Yılda en az iki e-bülten çıkarır.

l)    (Mülga:YK - 01/10/2011-1250.)

m) Öğrenci Konseyi, Öğrenci Üyelik işlemlerinde kullanılan her türlü basılı evrağın hazırlanmasından sorumludur.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

Madde 13 (Değişik:YK-26/01/2018-2728 )- (Ek:YK-01/10/2011-1250.) (1) 10 dan az öğrenci üyenin bulunduğu üniversitelerde sınıf ve üniversite temsilcisi seçimi yapılmaz. ŞYK önerisi ile OYK tarafından atama yapılır.

 

Madde 14  (Değişik:YK-26/01/2018-2728) - (Ek: YK-01/10/2011-1250.)   (1) Sınıf ve üniversite temsilciliği seçimlerine ilişkin usul ve esaslar Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesini izleyen bir ay içerisinde OYK tarafından hazırlanır.

 

Madde 15 – (Ek:YK-26/01/2018-2728)  

(1) Genç-İMO Yaz Kampı;

a)   Genç-İMO yaz kampı OYK Kararı ile yapılır.

b)   Kampın yapılacağı tarih ve yer OYK tarafından belirlenir ve duyurusu yapılır. Duyuru yapıldıktan en geç bir ay içerisinde başvurular alınır. 4. Sınıf ve sınıf tekrarı yapan öğrenci üyelerin başvurusu kabul edilmez.

c)   Kampa katılım sayısı OYK kararı ile belirlenir.

d)   Kamp başvurularının ön değerlendirmesi Genel Sekreterlik tarafından yapılır ve aday listeler şubelere gönderilir. Şubelerin görüşleri alındıktan sonra OYK tarafından kesinleştirilir.

e)   Kamp içerisinde; konaklama, kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği İMO tarafından karşılanır. Ancak kamp yerine ulaşım masrafı ve kişisel harcamalar katılımcılara aittir.

 

Yürürlük

Madde 16 (Değişik:YK-26/01/2018-2728)

Bu Yönetmelik 27.04.2007 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17 (Değişik:YK-26/01/2018-2728) 

 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

İlk kez sınıf ve üniversite temsilcisi atamaları ve seçimleri

Geçici Madde 1 – (Mülga:YK - 01/10/2011-1250)

 

 

 

 

Yönetmeliğin Kabul Edildiği  Oda Yönetim Kurulu Kararı`nın

Tarihi

Sayısı

16/03/2007

712

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Oda Yönetim Kurulu Kararlarının

Tarihi

Sayısı

1.      

01/10/2011

1250

2.      

26/01/2018

2728

 

 

Sayfayı Yazdır